Журналистическо пътуване по проект LIFE08 NAT/BG/000281

На 18.09.2013 г. на терирторията на Природен парк «Витоша» се проведе журналистическо пътуване по проект LIFE08 NAT/BG/000281. Целта на пътуването беше да се представят дейностите по проекта LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на парка е партньор. В мероприятието участваха журналисти от медиите АГРО ТВ, списание Екология 21, Списание 8, Дневник и БТВ. Специално внимание беше насочено към дейностите по възстановяването на водна детелина и кръглолистна росянка. Журналистите посетиха местността «Конярника», където преди седмица бяха засадени нови индивиди от двата редки и защитени растителни вида и където по същия проект е изградена дървена скара за преминаване на туристи с цел опазване на торфищата и мочурите – характерни местообитания на тези видове.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content