Завръщане на елвезиевото кокиче на територията на Природен парк „Витоша”

Елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook.) e застрашен растителен вид, включен в Червена книга на Република България и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. То притежава и ценни лечебни свойства. Данни за разпространението му на Витоша съществуват от началото и средата на миналия век, след което дълго време присъствието му не е потвърждавано. С цел възстановяване популацията на елвезиевото кокиче на територията на Природен парк „Витоша”, на 18.03.2014 г. екпсперти от Дирекцията засадиха нови индивиди от кокичето по поречията на реките Кладнишка, Струма и Боянска. Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП „Витоша” за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка. Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” към Договор № 5103020-С-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content