Заключителна пресконференция и прес тур представиха постигнатите резултати по успешно приключилия проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“

Днес, 29.10.2015 г., Дирекцията на Природен парк „Витоша“ даде пресконференция и проведе журналистическо пътуване за представяне на постигнатите резултати по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Предварителната стойност на проекта беше 5 240 300 лв. Поради отпадане на някои дейности стойността на проекта беше редуцирана на: 4 027 278 лв., в т.ч. финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 85% и национално съфинансиране: 15%. Периодът на изпълнение на проекта беше от 30.07.2012 г. – 31.10.2015 г.
Пресконференцията се проведе в Детския екостационар „Бели брези“, недалеч от Дендрариума – предпочитано място за отдих от софиянци. Изборът на място за пресконференцията не беше случаен. Сградата на екостационара беше изцяло обзаведена и технически оборудвана със средства по този проект. След като присъстващите се запознаха с експертния състав, работил по проекта, директорката на парка г-жа Снежана Петрова изнесе презентация, илюстрираща нагледно основните дейности по проекта и тяхното изпълнение, а именно:
• Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи;
• Туристическа инфраструктура и капитално строителство;
• Интерпретация и образователни програми;
• Планиране на управлението;
• Мерки за публичност.

За опазване и възстановяване на засегнати и увредени местообитания бяха проведени многобройни доброволчески акции със стотици доброволци, които залесиха хиляди фиданки смърч, клек, зелена, бяла и черна елша и планински ясен. За борбата с корояда-типограф бяха поставени феромонови уловители. Изготви се пилотен модел за устойчиво управление на витошките торфища. Положиха се усилия за поддържане на местообитанията на различни представители на фауната. Продължи работата по възстановяване на балканската дива коза и борбата с бракониерството чрез поставяне на GPS-GSM нашийници. Завършиха се теренните проучвания за установяване на находищата на дивата котка (Felis silvestris) на територията на парка с обобщаване на събраните данни. Разработи се методика за мониторинг на видовете Trollius europaeus (Планински божур) и Lilium jankae (Жълт крем), както и за 27 типа местообитания, включени в директивата за хабитатите на Европейската общност.
Възстановиха се 6 алеи с обща дължина 29 км по следните маршрути:
• х. „Кумата“ – м. Златни мостове;
• с. Владая – м. Тихия кът;
• с. Бистрица – Финална къща;
• Алейна мрежа м. Плажа – с. Бистрица;
• Драгалевски манастир – м. Бай Кръстьо – х. «Алеко»;
• Алейна мрежа в района на Драгалевския манастир.
Възстановиха се подходите към парка в района на Бистрица, Княжево, Владая, Бояна и Драгалевски манастир. Изградиха се две нови тематични алеи: Алея на билките и Алея „Сила и живот“. Ремонтираха се стълбовете по 11 витошки маршрута. Поставиха се над 700 указателни табели по 20 маршрута, обхващащи цялата планина, както и десетки забранителни и предупредителни табели. Ремонтираха се десетки мостове, скари и парапети по туристическите пътеки. Изградиха се 13 нови къта за отдих, а други бяха ремонтирани. Ремонтираха се 30 чешми в различни части на планината. Изградиха се 20 нови подхода към парка, оборудвани с информационни табла. Извърши се трайна маркировка на границите на Природен парк „Витоша“ с бетонови елементи и лентова маркировка. Изградиха се 12 веломаршрута с различна степен на трудност, маркирани с насочващи табели, предупредителни табели и информационни табла. Изградиха се 6 маршрута за конна езда. За безопасно практикуване на скално катерене се подмениха старите клинове на множество турове на Комините, Дивите скали и Боянския водопад, обособиха се няколко боулдър зони, поставиха се насочващи табели към катерачните обекти и информационни табла за обектите. Разработиха се 6 концепции за алтернативни спортове. Изградиха се 5 къта за отдих за хора с увреждания с беседки, пейки и маси и рампи за достъп, оборудвани със специализирани спортни съоръжения.
Разработи се проект и се изгради размножителен център за редки видове /адаптационна волиера/. В нея временно ще бъдат настанявани характерни за Витоша и района птици, които след злополука, болест или по друга причина, са преминали успешно медицинско лечение и предстои да бъдат върнати обратно в природата. Първите й обитатели бяха четири мишелова, излекувани в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Те намериха своя втори дом на Витоша.
Извърши се цялостен ремонт на любимия на децата музей на мечката. Изработи се изцяло нов дизайн на експозицията в него. Детският екостационар «Бели брези», изграден по проект „Възраждане и запазване на традиционни строителни техники и умения, използвани в България”, финансиран със средства на финансовия механизъм на ЕИП, беше оборудван напълно, което направи сградата годна за приемане на големи групи посетители и прожекция на филми на екологична тематика.
Бяха разработени и издадени десетки информационни и рекламни материали, в т.ч.:
• Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша” в 2 тома;
• Определител на земноводните и влечугите в ПП „Витоша”;
• Интерпретационна програма за флората на ПП „Витоша” и ръководство към нея;
• Селищата около ПП „Витоша”;
• Паметниците в ПП „Витоша”;
• Природното богатство на ПП „Витоша”;
• Дипляни на различна тематика, списание за парка на шест езика, туристическа карта на български и английски език, плакати и много други.
С проведените 50 доброволчески акции с участието на над 3000 доброволци се възстанови парковата инфраструктура. Изградиха се 10 моста, лакираха се 300 пейки и маси „витошки тип“, ремонтираха се стари и изградиха нови беседки, пейки и шезлонги в м. Игликина поляна и около Симеоновските езера.
Направи се социологическо проучване на общественото мнение и мониторинг на туристическия поток.
Фирма-изпълнител разработи проект за актуализация на плана за управление на ПП «Витоша» за периода 2015 – 2024 г., включително разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на Витоша. Днес проектът беше внесен в МОСВ за обсъждане и приемане на ВЕЕС преди одобряването му от Министерски съвет.
Разработиха се проекти за рекултивация и обезопасяване на четири каменни кариери в районите на селата Владая, Мърчаево, Рударци и Кладница. Разработиха се идейни и технически проекти на 8 нови туристически атракции в югозападната част на парка.
За гарантиране на прозрачност при изпълнението на проекта се проведоха пресконференции, дни на отворените врати и журналистически пътувания. Периодично беше предоставяна информация за проекта в медиите.
След края на пресконференцията на организирания прес тур журналистите видяха част от обектите, изградени по проекта: ремонтирана туристическа алея, подходи към парка, кътове за отдих за хора с увреждания, адаптационната волиера. Те посетиха и музея на мечката с напълно обновен интериор и оборудване. Показани бяха маркирани постоянни пробни площи за наблюдение на местообитания и се разясни методиката за мониторинг.
Повече информация за проекта на сайта www.park-vitosha.org

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content