Закриваща конференция по проект „Повишаване на квалификацията и разширяване на компетентността на служителите от ДПП „Витоша” чрез обучения”

На 06.01.2015 г. (вторник) от 10.00 ч. в Националния парков информационен център в сградата на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ беше проведена закриваща конференция, на която бяха представени резултатите от изпълнението на дейностите, постигнатите цели, задачи и индикатори по проект „Повишаване на квалификацията и разширяване на компетентността на служителите от ДПП „Витоша” чрез обучения” с регистрационен номер А13-22-56/09.05.2014 г.

Проектът е на обща стойност 44 382,71 лв., осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” и е в рамките на приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13.

Общата цел на проекта е: Повишаване на квалификацията и придобиване на специфични познания за укрепване на капацитета на ДПП „Витоша”.

Целеви групи по проекта са: служители на трудово и служебно правоотношение в Дирекцията на Природен парк „Витоша”.

Постигнати резултати по проекта:

Дейност 2. Провеждане на обучения за професионално развитие от Института по публична администрация. Постигнати резултати:

Управленски умения:

  • Курс „Управление на човешките ресурси, сигнатура (УА-3) – 3 служители.

Е-правителство:

  • Семинар „Електронни документи и електронен подпис” (сигнатура ЕП-5) – 5 служители.

Компютърни компетенции:

  • Курс „Електронни тaблици с MS EXCEL” – надграждащ (сигнатура ИТО-3) – 12 служители;
  • Курс „Презентационни умения MS POWER POINT – базов курс (сигнатура ИТО-7) – 10 служители.

Езикови обучения:

  • Курс „Презентационни умения на английски език” (сигнатура З-14-4-1, 10) – 4 служители.

Дейност 3. Организация и провеждане на обучениe от външна обучителна организация за развитие на умения за работа в екип с примерна тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”. Постигнати резултати:

  • Проведено обучение на тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”.

Обучени 16 служители на ДПП „Витоша”, 100% получени сертификати.

Дейност 4. Организация и провеждане на специализирано обучениe от външна обучителна организация с примерна тема: „Музейна и туристическа анимация”. Постигнати резултати:

  • Проведено обучение на тема: „Музейна и туристическа анимация”.

Обучени 12 служители на ДПП „Витоша”, 100% получени сертификати.

Дейност 5. Организация и провеждане на обучение от външна обучителна организация за работа с геопространствени данни (GIS).

Постигнати резултати:

  • Проведено обучение на тема: „Работа с геопространствени данни (GIS)”.

Обучени 9 служители на ДПП „Витоша”, 100% получени сертификати.

Дейност 6. Провеждане на специализирано компютърно обучение Adobe Photoshop от външна обучителна организация за придобиване на специфични познания и разширяване на компетентността.

Постигнати резултати:

  • Проведено обучение на тема: „Специализирано компютърно обучение Adobe

Photoshop”.

Обучени 8 служители на ДПП „Витоша”, 100% получени сертификати.

Проектът е с продължителност 9 месеца. Той стартира през месец май 2014 г. и ще завърши през м. февруари 2015 г. Осъществява се с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content