Залесени са 1750 бели върби по поречието на Струма

За три последователни съботи с помощта на доброволци бяха залесени 1750 бели върби по поречието на река Струма.

След успешната доброволческа акция, проведена на 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД, когато бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба, се проведоха още 2 доброволчески акции и общият брой на засадените дръвчета достигна 1750.

Втората акция се проведе на 17.04.2010 г. В нея се включиха над 40 доброволци от ИТ компанията Телерик. Те засадиха 550 броя бели върби. Доброволческата акция беше организирана съвместно с фондация ЕкоОбщност, която подсигури доброволците и транспорта им до с. Боснек.

Третата акция се състоя на 24. 04. 2010 г. В нея се включиха отново около 40 души. Част от участниците в залесяването бяха от Скаутската организация на България, но имаше и много индивидуално записали се с желание да оползотворят съботния ден със засаждане на дръвчета. Бяха засадени 650 дръвчета и така общият брой засадени върби за трите акции, проведени по поречието на р. Струма край пернишкото село Боснек стана 1750.

Независимо от лошото време, доброволците работиха с много голям ентусиазъм. Целта на проведените залесявания е възстановяване на естествената крайречна гора в района, унищожена от човешка дейност. Крайречните гори играят съществена роля за възстановяване на естествените местообитания, за укрепване на брега от ерозия, за предпазване от наводнения и пречистване на водата.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ създаде организацията на акциите и подсигури фиданките.

Дейността по възстановяването на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0) е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша и е свързана с възстановяване на крайречните съобщества от върби и елши в границите на парка. Местообитанието се състои от крайречни гори на постоянно или периодично заливани места с характерни видове като черната елша (Alnus glutinosa), бяла елша (Alnus incana), бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis) и др. Предвижда се в рамките на три години да бъдат залесени общо 6000 бели и трошливи върби, както и 1000 бели и черни елши.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content