Залесяване по Железнишка река в Природен парк „Витоша”

На 07.11.2015 г. се проведе акция за подпомагане на крайречни съобщества на територията на Природен парк „Витоша”, в която се включиха над 100 доброволци, организирани от доброволческа формация Зеленият отбор на България. В слънчевия съботен ден те засадиха 800 контейнерни двугодишни фиданки зелена елша и планински ясен. Целта на залесяването е да се подпомогне възобновяването на крайречните гори на територията на парка.
Фиданките са произведени в рамките на дейност „Възстановяване на засегнати и увредени местообитания” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
Дирекцията на Природен парк „Витоша” изказва благодарност на участниците за положените усилия и очаква още съвместни акции със Зеления отбор на България!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content