Залесяване по Куртова река в ПП „Витоша”

На 06.06.2015 г. се проведе акция за подпомагане на крайречни съобщества на територията на Природен парк „Витоша”. В акциите се включиха повече от 60 доброволци, организирани от доброволческа формация „Зеленият отбор на България“. В слънчевия съботен ден те засадиха общо 800 броя контейнерни двугодишни фиданки черна и бяла елша. Целта на залесяването е да се подпомогне възобновяването на крайречните гори на територията на парка.
Фиданките бяха произведени в рамките на дейност „Възстановяване на засегнати и увредени местообитания” по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.».
Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички за положените усилия и очаква с нетърпение още бъдещи съвместни акции със „Зеления отбор“.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content