Залесяване с бели върби по поречието на река Струма

В събота, 10.04.2010 г., с помощта на доброволци от фондация „Изкуството да се живее” и служители на фирма „ТН Глобал” ЕООД бяха залесени общо над 550 броя фиданки от бяла върба. Залесяването се извърши покрай бреговете на река Струма, в участъка й между селата Чуйпетльово и Боснек. Фиданките бяха предоставени от разсадник “Горски дар”, с. Студена.

Залесяването е етап от дейността „Възстановяване на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0)”. Това местообитание се състои от крайречни гори на постоянно или периодично заливани места с характерни видове като черната елша (Alnus glutinosa), бяла елша (Alnus incana), бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis) и др.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“, към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

В горната част на участъка (около с. Чуйпетлово) преобладава черната елша, а в долния (около с. Боснек) – бялата и трошливата върба. В последните години участието на трошливата и бялата върба е намаляло значително, което води до значителна деградация на крайречното съобщество като са запазени само отделни дървета от бяла и трошлива върба, примесени с вторично възникнали храстови съобщества от ракита (Salix purpurea).

До края на проекта се предвижда да бъдат залесени още около 5400 броя фиданки от бяла върба по поречието на река Струма в участъка между с. Боснек и с. Чуйпетлово с цел възстановяване на характерните за местообитание 91Е0 видове (подтип Salicion albae).

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content