Започна изграждането на адаптационна волиера в Природен парк „Витоша“

На 08.07.2015 г. в местността Бели брези в Природен парк „Витоша“ стартира строителството на размножителен център за редки видове /адаптационна волиера/, включен в Дейност 2.5. на проект №DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, финансиран от ЕФРР и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Възложител е Дирекция на Природен парк „Витоша“, изпълнител – „АБ и Ю Инженеринг“ ООД, проектант – „Борисов и Борисов Архитекти“ ООД, строителен надзор – „Икар Консулт“ АД.
Общата стойност на проекта „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“ е 5 240 300 лв., в т. ч. финансиране от ЕФРР: 4 454 255 лв. и национално съфинансиране: 786 045 лв.
Стойността на размножителния център /в т.ч. проектиране, изграждане, инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор/ възлиза на 110 455.03 лв. и неговото изграждане трябва да приключи до 30.07.2015 г.
Съоръжението представлява едноетажна дървена конструкция, частично оградена с дъсчена обшивка, фундирана върху полувкопани габиони. Плановата схема представлява три взаимопроникнати пресечени конуса с височина 5 метра. Съоръжението е ситуирано на терен с лека денивелация на север. От юг са главният вход и коридорът, който отвежда до складово помещение, а три врати – до трите необособени обема. Коридорът и складът са покрити с общ покрив.
Размножителният център ще приема редки и застрашени птици, характерни за ПП „Витоша“, преминали курс на лечение в центровете за лечение на птици, пострадали при различни инциденти. Тук те ще преминават през етап на адаптация преди да се завърнат в дивата природа. Престоят на птиците в центъра е от изключително важно значение, тъй като след края на лечебния период те са все още неукрепнали и престоят им във волиерата ще увеличи шанса им да оцелеят, след като бъдат пуснати на свобода.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content