Засадени са 850 бели върби по поречието на р. Струма на територията на Природен парк „Витоша“

С помощта на доброволци в събота (30.04.2011 г.) и неделя (01.05.2011 г.) бяха залесени над 850 бели върби по поречието на река Струма в близост до пернишкото село Боснек.На 30.04.2011 г. се проведе акция по засаждане на върбови фиданки, в която се включиха над 40 доброволци. За пореден път доброволците бяха организирани от фондация Екообщност. Резултатът е над 400 броя засадени дръвчета от бяла върба.Втората акция се осъществи на 01.05.2011 г. Отново с помощта на доброволци от фондация Екообщност и въпреки лошото време бяха засадени 450 броя фиданки от бяла върба. Целта на проведените залесявания е възстановяване на унищожената от човешка дейност естествена крайречна гора в района. Крайречните гори играят съществена роля за възстановяване на естествените местообитания, за укрепване на брега от ерозия, за предпазване от наводнения и пречистване на водата.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ създаде организацията на залесяванията и подсигури фиданките.

Дейността по възстановяването на крайречните съобщества от бяла елша по поречието на Куртова река и от бяла върба и зелена елша по поречието на река Струма (местообитание 91Е0) е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша и е свързана с възстановяване на крайречните съобщества от върби и елши в границите на парка. Местообитанието се състои от крайречни гори на постоянно или периодично заливани места с характерни видове като черна елша (Alnus glutinosa), бяла елша (Alnus incana), бяла върба (Salix alba), трошлива върба (Salix fragilis) и др. Предвижда се в рамките на три години да бъдат залесени общо 6000 бели и трошливи върби, както и 1000 бели и черни елши.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content