Засаждане на бяла върба в Природен парк „Витоша“

На 19.04.2013 г. с помощта на доброволци от фирма „Балев Био“ бяха засадени над 350 фиданки от бяла върба. Залесяването се извърши по поречието на р. Струма над с. Чуйпетлово. Целта на акцията е опазване и възстановяване на крайречните местообитания на територията на парка. Дейностите по възстановяване на върбовите съобщества са част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content