Засаждане на водна детелина и кръглолистна росянка на територията на Природен парк „Витоша”

Водната детелина (Menyanthes trifoliata) и кръглолистната росянка (Drosera rotundifolia) са характерни растения за природно местообитание Преходни торфища и плаващи подвижни тресавища (7140), което е едно от ключовите обекти на опазване в Природен парк „Витоша”. Двата растителни вида имат висока консервационна стойност – защитени са от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Червената книга на РБ. Поради непотвърждаване находищата на водна детелина от няколко десетилетия, днес се счита, че тя е изчезнала от територията на парка. Причините са негативните промени във водния режим на местообитанията й (водохващания, пресушаване на мочури, обрастване с едри житни растения), както и събиране на растението за лечебни нужди. Росянката е рядко растение на Витоша, което все още се среща, макар и ограничено. Намаляването на разпространението й отново е свързано с промяна на водния режим на торфищата. С цел подпомагане популацията на росянката и възстановяване на водната детелина през 2012 г. бяха събрани от естествени находища съответно семена и коренища от двата вида и в рамките на една година бяха произведени в разсадник нови индивиди. На 10 и 11.09.2013 г. експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ засадиха над 250 млади растения от водна детелина и кръглолистна росянка. Засаждането се извърши в районите около Черни връх, по поречието на Боянска река и м. „Конярника” в подходящи за тези растения торфища и мочури. Дейностите по възстановяване на характерни растителни видове в целевите местообитания са част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content