НОВИНИ

Заседание на Консултативен съвет към Дирекция на Природен парк “Витоша”

В изпълнение на дългосрочните цели и задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“.

На основание чл. 8 на раздел IV от Правилника за дейността на Консултативния съвет (КС) към Дирекция на Природен парк „Витоша“, заседанията на КС се провеждат веднъж годишно, а при необходимост се провеждат и извънредни.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“, кани всички заинтересовани лица да присъстват на заседанието на КС, което ще се проведе на 26.10.2020 г от 15,00 ч до 17,00 ч. в конферентната зала на Еврейски културен дом  пл. Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ №50 .

Заседанието на КС на ПП „Витоша“ ще се проведе при следния Дневен ред:

• Отчет за дейността на ДПП „Витоша“ за периода 2021 – 2022 г.;

•  Други.

Заявки за участие изпращайте по електронна поща на инж. Галя Хаджиева – гл. експерт „Връзки с обществеността“ в ДПП „Витоша“ на e-mail: galia.hadjieva@abv.bg до 20.10.2022 г

Skip to content