Заседание на Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“

В изпълнение на дългосрочните цели и управленски задачи, залегнали в Плана за управление на Природен парк „Витоша“, за прилагане на форма на управленчески модел на Парка, съчетаващ интересите на държавата, местните общности и другите заинтересовани страни, през 2015 г. беше създаден Консултативен съвет на ПП „Витоша“. В съответствие с чл. 6, т. 2 и т. 3 от Правилника за дейността на Консултативния съвет на ПП „Витоша“ се утвърди  нов поименен състав на КС от 33-ма членове, за срок от 4 години.

В тази връзка на 21.07.2020 г се състоя заседание на  Консултативния съвет на Природен парк „Витоша“ , в което се включиха представители на държавни институции и техни поделения, местните власти и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с Природния парк.

Заседанието на КС на ПП „Витоша“ протече при следния дневен ред:

  1. Избиране на нов председател, заместник-председател и секретар на КС.
  2. Обсъждане на варианти за разработване на Подробен устройствен план на Природен парк “Витоша” или на части от него в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (в изпълнение на дългосрочна цел 2.1.6. от Плана за управление на ПП „Витоша“ за постигане на ефикасно управление на Парка чрез отразяване на изискванията за опазването и развитието му в регионалната схема за планиране и плановете за регионално развитие.

За председател на Консултативния съвет бе избран директорът на ДПП „Витоша“ д-р инж. Анна Петракиева, за зам. председател Ваня Рътарова-Георгиева –заместник директор на Дирекцията и секретар инж. Галя Хаджиева – гл. експерт връзки с обществеността.

Създаването на Консултативен съвет е в съответствие с Устройствения правилник на ДПП „Витоша“ и дългосрочните цели и оперативни задачи, залегнали в действащия в момента План за управление на Природен парк „Витоша“.

Skip to content