Заседание на Консултативния съвет на ДПП „Витоша“

На 03.04.2018 г. в Детския екостационар „Бели брези“ в ПП „Витоша“ се проведе разширено заседание на Консултативния съвет на Парка. На срещата присъстваха председателят на Съюза на лесовъдите в България проф. д-р Иван Палигоров, директорката на Института за гората при БАН доц. д-р Миглена Жиянски, директорът на Лесозащитна станция София инж. Николай Стоянов, зам.-директорът на ЮЗДП инж. Димитър Димитров, инж. Севдалина Димитрова – гл.експерт защитени територии в ЮЗДП, зам.–директорът на ДГС София инж. Цветан Динев, представители на НСЗП при МОСВ, кметът на с. Железница Дойчин Сремкин, на с. Бистрица Николай Гюров, на с. Рударци Богдан Богданов, представители на НПО, представителите на Междуведомствената работна група, собствениците и ползвателите на сгради на територията на ПП „Витоша“ и др.

Директорката на Парка г-жа Снежана Петрова изнесе обширна презентация за работата на ДПП „Витоша“ през 2017 г., разказа за дейностите, свързани с важни мониторингови дейности и наблюдения върху състоянието на редки и уязвими растителни и животински видове видове, за мониторинга върху абиотичните фактори на Витоша, за работата на горските инспектори, свързана с контрола върху територията на Парка. Беше акцентирано върху доброто взаимодействие между структурите при стопанисването на Парка, върху сформираната междуведомствена работна група и комисия към СОС за обследване на сградния фонд на Витоша, върху множеството проведени и подкрепени масови мероприятия в Парка, върху продължаващата успешна инициатива „Осинови обект“, благодарение на която стотици доброволци се грижат за доброто състояние на много алеи на Витоша. Обърна се специално внимание върху множеството дейности, реализирани успешно с финансовата подкрепа на Югозападното държавно предприятие – изработка на мобилни изложби и филми, възстановяване на паркова инфраструктура и др. Госпожа Петрова запозна присъстващите с проекта „Витоша – достъпна за Всички“ за  възстановяване на алеята за хора в неравностойно положение в местността Игликина поляна, с проект „Заслонът“, демонстриращ архитектура на бъдещето и неговата предстояща реализация в местността Три кладенци през м. август т.г. Тя представи основните насоки в работата на ДПП „Витоша“ през настоящата година. Последваха въпроси и коментари. Накрая проф. д-р Палигоров изказа своето удовлетворение от извършеното от парковата администрация през годината. Срещата приключи с поздрав към всички присъстващи по случай Седмицата на гората, чествана от 1925-та година и в рамките на която се проведе и настоящата среща.

Skip to content