Извършена проверка за поставена маркировка

На 6.12.2019 г., екипът за управление на проекта  „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, извърши проверка на терен за изпълнението на договора за поставяне на лентова маркировка по маршрутите:

  • м. Редки рид – м. Яневица – м. Борова скала – м. Дренска скала – м. Гаджевица – м. Чеканова ливада – м. Стамболова ливада;
  •  м. Редки рид – м. Момина скала – водопад ”Зверчето” – Боянски водопад.

При извършения контрол се установи, че изпълнителят спазва изискванията за полагане на лентова маркировка според правилника за маркировката на туристическите пътища в Република България. Маркировъчните знаци са поставени така, че да се виждат и намират лесно и от двете посоки на движението. При използване на дървета са подбирани такива, които не са застрашени от изсъхване и изсичане. Знаците върху тях са поставени на 220 см над терена така, че да се забелязват лесно и от двете посоки. При липса на дървета знаците са полагани по скали и стабилни камъни. Маркировъчните знаци са поставени един от друг на такова разстояние, че да осигурят добра ориентация през целия път.

Проект №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Skip to content