НОВИНИ

Крайно класиране на кандидатите в конкурса за главен експерт “Географски информационни системи и база данни”

К Р А Й Н О   К Л А С И Р А Н Е

на кандидатите, участвали в конкурса

за Главен експерт „Географски информационни системи и база данни“

в Дирекция на Природен парк „Витоша“

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, както следва:

1. Антония Александрова Стойчева – 139 т.

Skip to content