НОВИНИ

Мониторинг на качеството на водите на територията на Витоша

Служителите на ДПП „Витоша“ извършиха част ежегодния мониторинг на качеството на водите на територията на природния парк. Целта е установяване на състоянието на водните обекти като природни системи. Мониторингът обхваща 15 реки, 1 езеро, 1 торфище и 5 карстови извора. Водите се изследват по физикохимичните показатели температура, рН, електропроводимост, разтворен кислород, амониев йон, нитратен йон, нитритен йон, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, БПК5, перманганатна окисляемост. През изминалата седмица бяха взети проби за анализ от 6 реки: Палакария, Куртова, Железнишка, Бистришка, Янчовска и Симеоновска. В следващите дни от месеца ще бъдат взети проби и от останалите водни обекти, според предвидения план-график.

Skip to content