Мониторинг на торфищните води по проект “Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания”

В рамките на Дейност 1: Подобряване на природозащитното състоянието на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) се предвижда извършване на мониторинг на торфищните води с цел проследяване и оценка на количественото и качественото им състояние.

Мониторингът на качеството на торфищните води предвижда пробовземане да се извършва 4 пъти в годината през различните сезони.

През есента на тази година е извършено първото вземане на водни проби, което дава информация за качественото състояние на водите през периода на маловодие и преди прилагането на възстановителните мерки. Анализът е извършен по 12 показателя – температура, pH, електропроводимост, разтворен кислород, амониеви йони, нитратни йони, нитритни йони, общ азот, ортофосфати, общ фосфор, БПК5, перманганатен индекс.

Мониторингът на количеството на торфищните води ще започне през следващата година, след предприемане на конкретните възстановителни мерки по подобряване на водния режим. Целта е да се проследява ефектът на приложените мерки.

Проект   №BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша““ е финансиран с договор № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати”.

Skip to content