Научната конференция по случай 80-годишнината на Природен парк „Витоша“ се проведе при голям интерес

Големият салон на Българска академия на науките се превърна в средище на представители от държавни институции, общински администрации, научни институти, неправителствени организации и граждани, свързани с Парка, неговата история и бъдеще.

При откриването на конференцията приветствия поднесоха официалните гости, представители на Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите при Министерство на земеделието и храните, Съюза на лесовъдите в БългарияИнститут за гората при БАН, Лесозащитна станция София и Планинска спасителна служба – София.

Получени бяха над 30 поздравителни адреса.

Директорът на Парка г-жа Снежана Петрова връчи юбилейни плакети на институции и заслужили деятели, работили за Парка.

През първия ден на конференцията на 21 октомври програмата включваше следните теми:

„Принос на Съюза на лесовъдите в България за обявяването на парк „Витоша“, представена от проф. д-р Иван Палигоров, Председател на Съюза на лесовъдите в България;

„Разкази за Витоша“ – проф. Светослав Герасимов, Председател на Съюза за защита на природата;

„80-годишната история на управление на ПП „Витоша“ – ландш. арх. Снежана Петрова, директор на ДПП „Витоша“;

„80 години резерват „Бистришко бранище“ и резерват „Торфено бранище“ – г-жа Ирена Петкова, директор на РИОСВ София;

„Витоша – природен парк за отдих и спорт“ – доц. д-р Анна Мантарова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН;

„Предизвикателствата на ХХІ век и здравният статус на горите в ПП „Витоша“ – доц. д-р Янчо Найденов, директор на ЛЗС към ИАГ;

„Горите на резерват „Бистришко бранище” 80 години след обявяването му – какво научихме от последните събития в тях“ – д-р Момчил Панайотов Панайотов, Лесотехнически университет, катедра „Дендрология“;

Изменения на основни показатели на почвата от района на Биосферен резерват „Бистришко бранище“ след пожар– доц. д-р Емилия Велизарова, Институт за гората при БАН;

„Бялата мура на Витоша. Дебелинна структура на изкуствено създадени от бяла мура (Pinus peuce) насаждения на Витоша“ – проф. Христо Цаков, директор на Института за гората при БАН;

През първия ден бяха представени 18-те анмационни филма, участвали в конкурса за анимационен филм за Витоша.

На 22 октомври програмата започна с представянето на проектите на ДПП „Витоша“, финансирани от ЕФРР и Държавния бюджет на Р България чрез ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. За постигнатите резултати разказа Десислава Гюрова, експерт Флора в ДПП „Витоша“.

След това бяха представени следните теми:

„Изготвяне на воден баланс на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Ирена Илчева, НИМХ при БАН;

„Уникалните торфища на Витоша – инвентаризация, оценка и възстановяване“ – доц. д-р Райна Начева, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН;

„Възстановяване на популацията на главоча (Cottus gobio) на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Елиза Узунова, катедра “Хидробиология и Ихтиология”, БФ на СУ “Св. Климент Охридски”;

„Възстановяване на популацията на червения аполон (Parnassius apollo) на територията на ПП „Витоша“ – Янко Маринов;

„Оценка на въздействието от посещенията в пещерите и разработване на програма от мерки за опазване на пещерната фауна на територията на ПП „Витоша“ – доц. д-р Стоян Лазаров;

„Проучване на бозайниците на територията на ПП „Витоша“ с фотокапани“ – гл. асистент Диана Златанова, катедра „Зоология и антропология“, БФ на СУ “Св. Климент Охридски“;

„Завършване на програмата за възстановяване на Балканската дива коза на територията на ПП Витоша“ – Симеон Арангелов, „Уайлдлайф“ ЕООД

„Определяне и защита на важни територии за недопускане на безпокоенето на кафявата мечка на територията на Природен парк „Витоша“ – Александър Дуцов от СДП „Балкани“;

Представяне на печатните произведения, издадени в годината на юбилея – Юлия Михайлова – връзки с обществеността, ДПП „Витоша“;

„Природното богатство на ПП „Витоша“ – доц. Алекси Попов, Национален природонаучен музей при БАН

„Определител на дневните пеперуди в ПП „Витоша“ – д-р Стоян Бешков, автор;

„Определител на земноводните и влечугите в ПП „Витоша“ – Николай Цанков, част от авторския колектив, разработил изданието;

Последва връчване на почетни грамоти на различни организации и доайени, допринесли с дейността си за опазването и популяризирането на най-стария парк в България.

Празничният концерт, подготвен изключително професионално от музикалните ръководители на столичното 144-то СОУ „Народни будители“, внесе много настроение и развълнува до сълзи публиката. Децата и техните ръководители бяха аплодирани бурно.

Специални поздрави получи директорката на училището г-жа Величка Николова, която беше извикана на сцената.

Децата получиха подаръци от НЕСТЛЕ – един от спонсорите на празничния концерт.

Накрая всички гости си пожелаха да отпразнуват така тържествено и 90-годишнината на Парка.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изказва своята голяма благодарност на ръководството на БАН, предоставило напълно безвъзмездно своята перфектно оборудвана технически зала за провеждането на конференцията.

 

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content