На 02.06.10 г. от 10:00 ч. – отваряне на ценови предложения

Дирекция на Природен парк „Витоша“ съобщава, че утре на 02.06.2010 г. от 10:00 ч. в офиса на Дирекцията (ул. Антим I, 17, гр. София) ще се състои отваряне на ценовите предложения на офертите на участници в открита процедура с предмет „Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк „Витоша“”.

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на дейности по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” и дейности, финансирани от бюджета на Дирекцията на ПП Витоша.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content