На 02.07.2011 г. бяха засадени 120 броя фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо на територията на Природен парк „Витоша“

На 02.07.2011 г. се осъществи акция по засаждане на фиданки от тис, в която се включиха 30 доброволци от Mtel, организирани с помощта на фондация „Помощ за благотворителността в България”. Засаждането се проведе в букова в местността Бай Кръстьо. Фиданките бяха осигурени от Дирекция на Природен парк „Витоша“.

Тисът е иглолистен дървесен вид, включен в Червена книга на РБ и в Приложение 3 на ЗБР. Единственото му естествено находище на Витоша се намира под Боянския водопад. Целта на проведеното залесяване е подпомагане на популацията му на територията на парк.Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка.Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content