На 11.06.2011 г.бяха засадени 150 броя алпийски повет (Clematis alpina) по поречието на Драгалевска рекана територията на Природен парк „Витоша“

На 11.06.2011 г. се проведе акция по засаждане на индивиди от алпийски повет, в която се включиха 40 доброволци от фирма Веломания. Въпреки лошото време доброволците работиха организирано и с ентусиазъм. Засаждането се осъщетви по двата бряга на Драгалевска река в района на Комините. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ създаде организацията на залесяванията и осигури растенията. Целта на проведеното залесяване е подпомагане на естествените находища на алпийския повет на територията на парка. Видът е включен в Червена книга на РБ и в Приложение 3 на ЗБР. Посочен е в литературата за района на Комините, но от десетилетия присъствието му не е потвърждавано.

Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка.

Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content