На 15 и 16 септември 2011 година се проведе седмата среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда”

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участва в седмата среща партньорите по проект PERIURBAN, финансиран по програмата INTERREG ІVС. Срещата се състоя на 15 и 16 септември в гр. Абърдийн, Великобритания. Домакин на срещата беше Градският Съвет на Абърдийн.

Общата цел на проекта „Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда” е да се подобрят регионалните политики в областта на управление на природни територии,разположени в близост до урбанизирани центрове, като се акцентира върху поддържане на биологичното разнообразие в тях. На официалния уеб-сайт на проекта www.periurbanparks.eu е публикувана подробна информация относно инициативата и партньорските организации.

Основен акцент на срещата бе тематичен семинар посветен на изпълнението на планове за управление в периурбан територии с фокус върху опазване на биологичното разнообразие в тях. Представител на UNITAR – Института на ОН за Обучение и Проучвания – запозна участниците с основите на устойчивото урбанизиране и практики за смекчаване на въглеродния отпечатък на градовете. Следващата презентация бе за възможностите и практиките в сферата на управлявление на промените в околната среда в периферните градски зони. Представител на Шотландските служби за природно наследство представи рамката на плана за действие за опазване на биоразнообразието и успешен пример в разработването на план за управление на влажни зони. ДПП Витоша направи презентация на тема „Опит в изпълнението на плана за управление на ПП Витоша – силни и слаби страни”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content