На 19.05.2012 г. бяха засадени 180 броя фиданки от тис (Taxus baccata) в местността Бай Кръстьо на територията на Природен парк „Витоша“

На 19.05.2012 г. се осъществи акция по засаждане на фиданки от тис, в която се включиха доброволци от Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз ЕООД  и Инфопартнърс ООД. Засаждането се проведе в буковата гора в местността Бай Кръстьо. Фиданките бяха осигурени от Дирекция на Природен парк „Витоша“.
Тисът е иглолистен дървесен вид, включен в Червена книга на България и в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Единственото му естествено находище на Витоша се намира под Боянския водопад. Целта на проведеното залесяване е подпомагане на популацията му на територията на парка.
Дейността е част от консервационната програма на Плана за управление на ПП Витоша за подпомагане находищата на редки и застрашени растителни видове в границите на парка.
Тази дейност се финансира в рамките на Проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“” към Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност по Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content