НОВИНИ

Незаконна сеч на територията на Природен парк „Витоша“

През изминалата седмица беше установена незаконна сеч в местността Офелиите на Витоша. Отсечени са дървета от защитения и критично застрашен вид у нас петтичинкова върба, както и от смърч, бреза, ива и трепетлика! Индивидите от петтичинкова върба са на приблизителна възраст 25 години – резултат от първите успешни опити на Дирекцията на Парка за подпомагане на върбата. Деянието е наказуемо от Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.

Петтичинковата върба (Salix pentandra) е включена в Червената книга на РБ с категория “критично застрашен” и в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Видът е терциерен реликт.

Сегашното разпространение на петтичинкова върба в България вкючва единствено находище, намиращо се в границите на Природен парк “Витоша”.

Опазването на този ценен вид е сред приоритетите на Дирекцията на Парка. Още през 2002 г. започват дейностите за подпомагането му. Усилията на експертите са насочени към разширяване на популацията на Витоша. До момента успешно са създадени три нови находища от петтичинкова върба, включващи десетки нови индивиди. В местността „Офелиите“ е изградена Алея на приизворните торфища, с цел да информира посетителите за значението на влаголюбивата растителност на Витоша, включително и за ценния и уязвим вид върба.

Посегателството върху защитени видове е престъпление. Дирекцията на Природен парк „Витоша“ отправя призив към посетителите на Парка за отговорно и съвестно отношение към природното богатство на планината. От всички нас зависи да опазим огромното разнообразие от растителни и животински видове, които се срещат там и да ги съхраним за бъдещите поколения!

Оцеляването на критично застрашени видове като петтичнинковата върба е малко вероятно без активни мерки за опазване, а намаляването на числеността им под критичния минимум може да се окаже пагубно за тях!

Skip to content