Доброволци ремонтираха заслон под връх Петрус

На 6.07.2014 г. доброволци от село Ярлово ремонтираха заслон под вр. Петрус и освежиха парковата инфраструктура в района. Беше извършено почистване на поляната. Лакирани бяха 3 пейки с маси „Витошки тип“ и целият заслон. Доброволците изградиха нова покривна изолация, която да предпази конструкцията от климатичните влияния. Бетониран и боядисан беше и стълб за туристическа указателна табела, на който беше поставена табела с надпис „Чешма“. Координирането и закупуването на материалите за акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на природен парк Витоша”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Дирекцията на Природен парк „Витоша” благодари на всички участници в акцията за вложеното време и усилия!

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content