Нова секция в сайта www.park-vitosha.org, посветена на предстоящата актуализация на ПУ на ПП „Витоша”

От 10 април 2013 г. в сайта на ПП „Витоша” www.park-vitosha.org е създадена нова секция: „Актуализация на ПУ”. В нея можете да намерите проекта на задание за актуализация на плана за управление на Природен парк „Витоша” и електронната поща (plan.upravlenie@park-vitosha.org), на която да изпращате своите мнения за проекта на заданието до 24 април 2013 г. Настоящият план за управление на Природен парк „Витоша” е приет с решение № 305 от 22.04.2005 г. на Министерски съвет и е със срок на действие до 2014 г. Предстои актуализацията му. Дейността се финансира по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. В новата секция на сайта ще бъдат публикувани и други важни документи, свързани с актуализацията на Плана за управление на ПП „Витоша”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content