Нова стълбова маркировка на Витоша

В началото на лятото на 2011 г. и с настъпването на новия летен туристически сезон на Витоша се откриха два маршрута, маркирани със стълбова маркировка – от село Железница до Черни връх и от село Боснек до местността Меча чешма. Възстановяването и ремонтът на стълбовата маркировка се осъществяват благодарение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, съгл. Договор № 58301-С-003 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект № 58301-33-453 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“”, както и със средства на Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Изпълнителите на поръчката бяха избрани след провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на съществуваща алейна мрежа, възстановяване на маркировка, дървени конструкции и малки изкуствени водоеми в Природен парк „Витоша“”. Маршрутът от село Железница до Черни връх е възстановен, допълнен с нови стълбове и с нова номерация. Това е един от най-използваните подходи към високата част на планината и е подходящ както за летни, така и за зимни преходи.

Новомаркираният маршрут от село Боснек до местността Меча чешма дава възможност на туристите да опознаят красивата южна част на планината, да посетят местността Живата вода, която се намира в близост до маршрута, или да се разходят в района на най-дългата пещера в България – Духлата. Продължителността на прехода от Боснек до м. Меча чешма е около 3 часа. Участъкът от селото до м. Живата вода е лек и подходящ за деца. Ако решите да продължите в посока към м. Меча чешма, ви предстои изкачване по черен път. На края на маршрута има изграден заслон и чешма със студена витошка вода и красиви поляни, подходящи за отдих и пикник. Маршрутът е подходящ за преходи през лятото.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content