Нови информационни табели за основните дървесни видове в ПП „Витоша”

Експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша” поставиха информационни табели в местността Дендрариума. Табелите информират посетителите за засадените в района фиданки, произведени от вековни и забележителни дървета, срещащи се в Природен парк ”Витоша”. Фиданките, засадени от доброволци през есента на 2014 г. са вегетативно потомство на забележителни дървесни екземпляри от видовете космат дъб, бук, явор, планински ясен, горун, обикновен габър, бяла мура и обикновен смърч. Освен поставянето на табели по време на акцията се извърши и тяхното сезонно отглеждане.
Тази дейност допринася за запазване генетичния фонд на основни дървесни видове в парка и едновременно с това за популяризиране на тяхното значение за естествения му облик. Тя се финансира в рамките на Проект № 5103020-11-654 „Изпълнение на приоритетни дейности от плана за управление на Природен парк „Витоша“ – фаза II” към Договор № 5103020-С-001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content