Нови находища на растението Карпатска тоция в Природен парк „Витоша“

Карпатската тоция (Tozzia alpina L. subsp. carpathica) е полупаразитно многогодишно тревисто растение от семейство Живеничеви. Расте по мочурливи места и брегове на потоци. Характерно за вида е привързаността към специфични, влажни местообитания, поради което образува малки, разкъсани и изолирани една от друга популации с малка численост.

Карпатската тоция е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, в  Червена книга на България с категория „Уязвим“, а също и в приложение ІІ на Директива 92/43/СЕО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Проучването и опазването на Карпатската тоция е сред приоритетните дейности на Дирекция на Природен парк „Витоша“. В резултат от работата на експерт флора Десислава Гюрова от Дирекцията през този месец са открити и описани нови находища на вида на Витоша – по поречието на река Струма в южната част на планината и в мочурливи места в смърчовия пояс по северните и склонове.

Растението е силно чуствително на засушаване. Основните заплахи за развитието му са нарушаване на водния режим в находищата следствие на каптиране на водите, корекции на водните корита, утъпкване от туристи, замърсяване на водите.

Skip to content