Нови табла по Алеята на карста

Служители на Дирекцията поставиха нови 10 информационни табла по Алеята на карста  на територията на  село Боснек. Дейността се реализира по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“.

Боснешкият карстов район се отличава със специфичните си природни местообитания и организмов свят. Обхваща територии по поречието на реките Струма и Добри дол, в землищата на селата Боснек и Чуйпетлово. На територията на Природен парк „Витоша“ той заема 30 кв. км, а окарстените скали – 23 кв. км. Изграден е от силно напукани варовици и доломити с триаска възраст. Главна роля в окарстяването на скалите имат водите на р. Струма и валежите.

Алеята на карста съществува от 2008 година, а понастоящем нейната дължина е съкратена и таблата са поставени на по-достъпни места. Следвайки я, ще имате възможност да научите за природното и културно богатство на района. Информацията е представена на български и английски език, с което се надяваме, това да допринесе до привличането на повече чуждестранни туристи из Боснешкия район на Витоша.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Skip to content