Нов дървен мост на Тисовата алея

На 07.06.2014 г. в м. Дендрариума по Тисовата алея беше изграден нов дървен мост с помощта на доброволци. Старият мост беше опасен за туристите, тъй като беше изгнил. В акцията взеха участие над 25 човека, като освен изграждането на дървения мост, доброволците лакираха дървената ограда на входа на Дендрариума и почистиха околното пространство. Бяха почистени от шума и наноси канавките и водостоците по алеята. Координирането и средствата за материали за провеждане на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“”, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

Благодарим на всички за усилието и вложеното време в по време на акцията!

Нов дървен мост на Тисовата алея

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content