Обучение на експертите от ДПП „Витоша“ в областта на фауната

През изминалата седмица се проведе обучение на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша“ на тема „Повишаване на теоретичните и практични знания и умения на експертите от ДПП „Витоша“ в областта на флората и фауната на Витоша“, Част I – фауна, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения на териториалната администрация“.

Обучението беше разделено на два модула. В първият модул се изнесе презентация на  участниците за защитените, ендемични и инвазивни видове от фауната на Витоша. Представени бяха проблемите и заплахите, свързани с опазването на животинското богатство на Парка. Чрез презентацията експертите се запознаха със съвременните методи за мониторинг на дивите животни. Във втория модул те реално приложиха част от представените им методи на терен.  

 В резултат на проведеното обучение служителите на ДПП „Витоша“ повишиха своите знания, свързани с фауната на Витоша и методите за нейното изучаване.  Това ще допринесе за по-ефективната им експертна работа.

Skip to content