Запознаване на студенти от УНСС с дейността на природните паркове

На 24 април се проведе обучение на студентите от УНСС по дисциплините „Икономика на околната среда и природните ресурси“ и „Екологичен бизнес“ в Детски екостационар „Бели брези“. Основна цел на обучението е запознаване с икономически, екологични и социални дейности, изпълнявани от дирекциите на природните паркове. Главният експерт Наталия Илиева от ДПП „Витоша“ запозна студентите с дейността на парковата администрация, финансиране на дейности от бюджетни и извънбюджетни средства, ефект и резултати от приложените дейности. Инж.Кирил Ташев от ИАГ изнесе презентация за прилагането на икономическите инструменти в рамките на защитените територии в България /методи за оценка, законодателство, собственост, отговорности, разпределения и др./.

Skip to content