Обучение на тема „Повишаване на теоретичните и практичните знания и умения на експертите от ДПП Витоша в областта на флората и фауната на Витоша”-втора част

През изминалата седмица експерти от Дирекция на Природен парк „Витоша“ участваха в тридневно обучение, свързано с флората на Витоша. Те имаха възможността да затвърдят и надградят своите знания за видовото разнообразие, типовете растителност и природни местообитания в Парка. По време на обучението се дискутираха основни методи за проучване и мониторинг на растителните видове в планината, начините за опазване на редките и уязвими видове, заплахите и мерките за защита. Специално внимание беше отделено и на лечебните растения на Витоша като част от флористичното и богатство.

Бяха обходени подходящи маршрути на територията на природния парк, включващи разнообразие от различни типове природни местообитания – тревни, храстови, горски, торфища. Участниците в обучението се запознаха с растителни видове, характерни за тези местообитания и обогатиха своя опит в разпознаването и определянето на растения.

Всички участници получиха сертификат за успешно преминато обучение.

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изпълнява проект „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от ДПП „Витоша””, с регистрационен номер № BG05SFOP001-2.019-0047 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Skip to content