Обучение по графичен дизайн-втора част

На 17.02.2021 г. приключи специализираното обучение на служителите на Дирекцията на ПП „Витоша“ на тема “Графичен дизайн”, по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, процедура BG05SFOP001-2.019-0047  „Специализирани обучения за подобряване на знанията и умения на служителите от Дирекция на Природен парк „Витоша”.

Skip to content