Обучение по екологично образование за деца по дейност на проект Интерег в гр.Ниш

На 15-16.10.2020 г., в гр. Ниш се проведе обучение по екологично образование за деца по  проект № CB007.2.32.151: „Екологично образование – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“ в партньорство със сръбска неправителствена организация „ПЛАНТ“, гр. Ниш и Фондация „Отворена Врата“, гр. Перник. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

 В обучението взеха участие преподаватели по биология, химия и география от Сърбия, експерти от Дирекцията и представители на различни неправителствени организации от България.

По време на обучението беше представено „Ръководство за екологично образование“, чиято цел е да даде на преподавателите необходимите основа и инструменти за прилагане на принципите на екологичното образование, както и да обогати знанията на децата за природния свят, който ни заобикаля и за това как човекът може да влияе на околната среда, чрез своето поведение. Ръководството съдържа текстове по определени теми за самоподготовка на преподавателите, както и материали за деца от три възрастови групи (4-6 години, 7-10 години и 11-14 години), които обхващат интерактивни игри и практически упражнения за насърчаване на екологичното мислене.

Двуезичното ръководство ( на български и на сръбски език) е достъпно в електронен вид за всички преподаватели от региона, които проявяват интерес, както на електронен носител така и на сайта на Природен парк „Витоша“.Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Дирекция на Природен парк „Витоша“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
 
Skip to content