Обществено обсъждане на проекта на актуализирания план за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“ с бенефициент Дирекция на Природен парк Витоша“, на Проект № DIR–5113326-4-98  „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша“, Договор № DIR-5113326-C-010 от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ и във връзка Чл.12 (1), Чл.13 и Чл.14 (1) от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии,

Изпълнителят „Пролес Инженеринг“ ООД организира:

на 30.09.2015 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на  Националния исторически музей /НИМ/ в София, ул. „Витошко лале“ № 16, Пленарна зала

Обществено обсъждане на Проект за актуализация на плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024 г.

Програмата на общественото обсъждане можете да прочетете ТУК.

Забележка: Обявената за 9.00 ч. пресконференция за медиите ще се проведе в 13.00 ч.

Пресинформация

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content