Обява за конкурс за слъжността главен счетоводител в ДПП Витоша

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ с адрес: гр. София 1303, ул. „Антим І“ № 17 на основание чл. 10а от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 16/25.02.2013 г. на Директора на ДПП Витоша

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжността „Главен счетоводител“ в Дирекция на Природен парк „Витоша“, гр. София, 1 (една) щатна бройка

Документите следва да бъдат представени в 10 (десет)-дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в национален ежедневник и в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно в деловодството на ДПП Витоша, гр. София, ул. „Антим І“ № 17 всеки работен ден до 17.00 ч. Заявления, подадени след изтичане на срока, не се регистрират Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на ДПП Витоша, както и на интернет страницата на същата (www.park-vitosha.org).

Към настоящото съобщение са прикачени следните документи:

obiavlenie.pdf

zayavlenie za uchastie.doc

deklaratcia – 4l.17.doc

ДПП Витоша

Дата: 28.02.2013 г.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content