Обява за обществено обсъждане на проект за актуализация на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Във връзка с изпълнение на Договор № ОПОС-03-145/10.12.14 г. с предмет: „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г. включително разработване на геобази данни и карти, и развитие на ГИС на Природен парк „Витоша“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Дирекция „ПП Витоша“, гр. София и ИЗПЪЛНИТЕЛ „Пролес Инженеринг“ ООД, гр.София. Изпълнителят ОРГАНИЗИРА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, което ще се състои на 30.09.2015 г. /сряда/ от 09:00 часа, в гр. София, ул. Витошко лале №16, Национален исторически музей, Пленарна зала.

 

Проектът на „Актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.“ и придружаващите го документи са на разположение в Дирекцията на ПП „Витоша“, гр.София, ул. „Антим I“ №17, Информационен център, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа от 28.08.2015 г. до 29.09.2015 г.

За контакт с Дирекцията на ПП „Витоша“: Христина Минчева, моб. тел: +359 885 511 016; e-mail: dppvitosha@iag.bg.

Проектът на Плана за управление от 28.08.2015 г. е публикуван на www.pu-vitosha.com.

 

В деня на Общественото обсъждане на 30.09.2015 г. /сряда/ от 09:00 часа ще се проведе Пресконференция за медиите в Пленарната зала на Национален исторически музей.

 

Организатор: „Пролес Инженеринг“ ООД

Пресинформация

05_Ob_OO_APUPPV_30.09.2015

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content