Обява за обществено обсъждане на проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0000113 „Витоша“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, е изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG 0000113 „Витоша“.

Защитена зона BG0000113 „Витоша“, разположена в землищата на с. Мърчаево, с. Владая, кв. Княжево, кв. Бояна, кв. Драгалевци, кв. Симеоново – район ВитошаСтолична община, с. Бистрица, с. Железница – район ПанчаревоСтолична общинаобласт София – град, с. Ярлово – община Самоковобласт София, с. Горна Диканя – община Радомир, с. Боснек, с. Чуйпетлово, Крапец, Витошко, с. Кладница, с. Рударци – община Перникобласт Перник;

Пълният текст на проекта на заповед, както и придружаващата ги информация, е публикувана на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите –

https://www.moew.government.bg/bg/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-zapovedi-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-za-opazvane-na-divite-ptici-publikuvano-na-26-02-2021-g/

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Skip to content