Отворено писмо

Дирекцията на Природен парк „Витоша“ изказва своето несъгласие и възмущение от безпочвените и необосновани нападки, обидни квалификации и неверни твърдения за „изсичане на вековни букови гори“, за „обезобразени от тежки камиони“ горски пътища, за „гавра с българската природа“, публикувани в сайта www.clubextreme.org
Считаме, че преди да се публикуват каквито и да било твърдения и да се отправят обвинения в интернет пространството, би било добре, даже е задължително да се получи информация от обвиняваната страна.
В отговор на по-горе написаното Дирекцията на Природен парк „Витоша“ прави следните пояснения:
• На територията на ПП „Витоша“ стопанисвонето на горските територии се осъществява от ТП ДГС „София“ и ТП ДЛС “Витошко – Студена“. За тях действат и се изпълняват лесоустройствени проекти от 2008 и 2009 г., съгласно които се извършват лесоустройствени мероприятия съгласно Закона за горите и действащите наредби към него.
• Чрез извършване на лесоустройствени мероприятия се цели поддържане на развитието на горите и горските територии в Република България, на техните защитни и рекреационни функции от една страна и от друга – добив на дървесина като стратегическа суровина и гориво.
• В цитирания район на с. Чуйпетлово на територията на ПП „Витоша“ ТП ДЛС “Витошко – Студена“ извършва законна сеч по действащия лесоустройствен проект.
• Твърденията за „изсичане на вековни гори и гавра с българската природа“ са абсолютно неоснователни, тъй като сечта се провежда в издънково насаждение – 80-годишна букова гора с площ 23,4 ха и интензивност на сечта 15%, като се отсичат само маркирани дървета (видно и от публикувания снимков материал). Законната сеч включва премахване на сухи, пречупени и опасни дървета с цел осветляване на горски пътища за улесняване на преминаването по тях.
• При извършените на място проверки (последната на 17.02.2015 г.) от РДГ Кюстендил не са установени никакви нарушения.
Непристойно е да се използват обидни квалификации за цял един сектор.
Господин Русев често е срещан от служители на Парковата дирекция в този район и за него не са били скрити маркираните дървета от миналата година, предвидени за отсичане. Затова за нас е необяснимо публикуването на този гневен и обругаващ материал (в стил клакьорство при настоящата организирана кампания срещу горския сектор) именно в този момент. По-логично беше да прояви „будната си гражданска съвест“ още тогава, с цел да предотврати извършването на сечта.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content