Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

СЪОБЩЕНИЕ
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 3 (ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА) ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ “Доставка на оборудване/техника, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на 1 бр. цветен лазерен принтер; Обособена позиция № 2 – Доставка на 2 броя GPS-GSM нашийници за кафява мечка; Обособена позиция № 3 – Доставка на 2 броя GPS-GSM нашийници за дива коза; Обособена позиция № 4 – Доставка на 2 броя борескоп; Обособена позиция № 5 – Доставка на 6 броя GPS-GSM нашийници за диви кози, GSM groundstation устройство и Handheld терминал; Обособена позиция № 6 – Доставка на оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 7 – Доставка на специализирано оборудване за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 8 – Доставка на компютърна конфигурация и принтер за екостационар „Белите брези”; Обособена позиция № 9 – Доставка на климатици за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 10 – Доставка на техника за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 11 – Доставка на плотер и мултифункционално устройство за нуждите на управлението на Природен парк „Витоша”; Обособена позиция № 12 –Доставка на техника за нуждите на Дирекция на Природен парк „Витоша”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 19.08.2013 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция на Природен парк „Витоша”, гр. София, ул. „Антим I” № 17 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя.
При отварянето на пликовете с предложените цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Дата: 14.08.2013 г.
Гр. София
ДПП Витоша

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content