Открит е нов за науката вид кремъчно водорасло на територията на Природен парк „Витоша“

През март 2010 година екип от алголози (ботаници, изучаващи водораслите) към Биологическия факултет при СУ „Св. Климент Охридски” представи крайните резултати от Проучването на биоразнообразието на водорасли в някои Натура 2000 местообитания на територията на Природен парк „Витоша”, финансирано от Дирекцията на Природен парк „Витоша”.

Това проучване е първото по рода си съвременно изследване на алгофлората на ПП Витоша, макар и предимно в района на трите основни водосбора на реките Бистришка, Боянска и Струма. Почти всички изследвани пунктове са в местообитанията по Натура 2000, през които минават горепосочените реки.

Резултатите от изследването могат да се обобщят така:

Много богата алгофлора – 463 вида, разновидности и форми водорасли от 8 отдела. Преобладават кремъчните водорасли (354 вида, разновидности и форми).

• Открит е нов за науката вид кремъчно водорасло от род Gomphonema, за което ще бъде предложено името Gomphonema vitosha Ivanov & Isheva. Новият вид се среща в реките Бистришка, Боянска и Струма между 1470 и 2035 м н.в. и местообитания 6230 (най-обилен), 7140, 8110, 8210, 9110 и 9410.

• 82 таксона от кремъчните водорасли са нови за България.

• Много (59) от видовете кремъчни водорасли са редки, а от тях 24 са много редки и познати само от няколко находища в света.

• 106 от видовете са включени в Червения списък на кремъчните водорасли: 5 – почти изчезнали, 6 – силно застрашени от изчезване, 19 – застрашени от изчезване, 25 – вероятно застрашени, 20 – изключително редки и 31 незастрашени, но в регресия.

• Открити са 6 нови находища на 4 редки за страната видове сладководни червени водорасли в реките Бистришка, Боянска, Струма и Владайска.

• Отчетено е замъсяване на р. Боянска между 1650 м н.в. и 1470 м н.в., дължащо се на антропогенно влияние, показател за което е промяната на видовия състав на водораслите в този участък.

Според авторите на доклада изследваните водосбори на реките Бистришка, Боянска и Струма, както и местообитанията през които те преминават на територията на ПП Витоша, са с изключително богата водораслова флора и ценни за опазване на много редки и световно застрашени видове водорасли.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content