Очаквано екологично въздействие от реализирането на Специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк „Витоша“, върху антропогенното натоварване, ерозията, както и върху защитените местообитания в парка. Предварителната оценка е направена през м. март т. г. от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД по поръчка на Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Какво могат да очакват милионите посетители на най-стария български парк при евентуална реализация на горния проект, сочат данните от направените от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД заключения:

• 33 490 бр. изсечени дървета;

• 1 650 дка новозастроени площи от територията на Природен парк „Витоша“;

• 270 дка засегнати вододайни зони;

• 325 дка изсечени гори;

• 1 380 дка засегнати Натура 2000 местообитания;

• 166 дка застроени с писти и лифтове морени.

По отношение на очакваното антропогенно натоварване, ерозията и увреждането на защитени местообитания, заключението на предварителната оценка е, че реализирането на проекта ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център „Алеко”.

Анализът на предвидените в проекта трасета за някои писти и лифтове, проектирани по границите на резерватите „Торфено бранище” и „Бистришко бранище” показва, че изграждането им би имало пряко негативно въздействие и върху самите резервати.

За Специализирания подробен устройствен план за туристическа и ски зона „Алеко” инвеститорът „Витоша ски” АД не е представил в ДПП Витоша проектна документация. Поради този факт оценката е извършена на база косвена и непълна информация и оценителите считат, че реалното негативно въздействие от реализацията на плана ще бъде по-значимо, отколкото показват резултатите от анализите.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content