Пета среща на партньорите по проект PERIURBAN – ”Парковете в периферията на урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда в крайградските територии”

На 24-25.02.2011 Дирекцията на Природен парк „Витоша“ взе участие в 5-та
техническа среща на партньорите по проект „Парковете в периферията на
урбанизираните територии – подобряване на условията на околната среда в
крайградските територии”, финнасиран по програма INTERREG IVC. Срещата се проведе в Чешкият Университет за Природни науки в Прага, Чехия.
Присъстваха представители от всичките 14 партньора по проекта.
Особен интерес сред участниците предизвика сутрешната сесия, по време на
която партньорите по проекта споделиха опита си в следните области:
-Коментиране на териториалния анализ, начините на справяне с
проблемите в различните паркови територии.
– Подход за изготвяне на общата методология. Общата методология
цели да представи следното:
1. Информация за всеки парк – обща характеристика – размер и
вид на развитие на Периурбан парка, описание на понятието
Периурбан парк;
2. Как се създава Периурбан парк – ще бъде изяснен общия
преглед на настоящата ситуация; ще бъде разгледана секция на
слабостите / потенциалните проблеми, които могат да възникнат
в процеса на създаване на Периурбан територии, добри
практики./
3. Управление на Периурбан парковете ,,което се изразява във
връзка между парка и заобилалящата териториална система;
политически аспекти, аспектите на околната среда, социални
аспекти, културни аспекти, икономически аспекти, инфрастуктура
Вторият ден от работната среща се проведе на територията на Природен
парк Драхан, община Троя, Прага. По време на обучителното посещение, гостите се
запознаха с проблемите при управлението на природния парк. Един от
съществените проблеми е, че част от парковото пространство, което принадлежи на
Ботаническата градина се ползва от местните жители. Друг проблем е
застрояването в защитената територия.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content