Писмо на Директора на ДПП „Витоша“ до всички, изпратили становища във връзка с проекта за АПУ на ПП „Витоша“

С настоящото писмо ще си позволя да Ви припомня, че в чл. 13 – чл.14  от Наредбата  за разработване на планове за управление на защитени територии (НРПУЗТ) е регламентиран  специален ред за провеждане на обществени обсъждания в процеса на разработването на проекти на планове за управление на национални и природни паркове и на поддържани резервати.  Съгласно посочените разпоредби от наредбата общественото обсъждане се организира и провежда от изпълнителите, на които е възложено разработването на проекта на плана за управление.

В интернет сайта на изпълнителя www.pu-vitosha.com и на възложителя www.park-vitosha.org е обявено, че на 30 септември от 9:00 – 16:00 ч. в сградата на НИМ гр. София ще се проведе общественото обсъждане на проекта на Плана за управление на ПП Витоша. За да се спази специалния ред за провеждане на общественото обсъждане, разписан изрично в чл. 13 – чл.14  от НРПУЗТ, би следвало да участвате в общественото обсъждане и да изразите своите становища, бележки и препоръки или да ги депозирате писмено на изпълнителя, ако искате те да бъдат отразени в протокола, който се води от изпълнителя.

Независимо от направеното уточнение, Вашите становища, бележки и препоръки са регистрани в деловодната система на ДПП „Витоша“ и ще бъдат предадени на изпълнителя „Пролес инженеринг“ ООД, за да отрази в проекта целесъобразните бележки и препоръки.

 

С уважение

Снежана Петрова

Директор на ДПП „Витоша“

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content