Подпомагане на клековите съобщества на територията на Природен парк „Витоша“

На 23.05.2014 г.  бяха засяти близо 2 кг семена от клек (Pinus mugo) на територията на ПП „Витоша“ във високопланинската част над с. Чуйпетлово. Засяването се извърши с помощта на доброволци и служители на ДПП „Витоша“. Целта на акцията е опазване и възстановяване на находищата от клек на територията на парка.

Дейностите по възстановяване на клекови съобщества са част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 „Натура 2000“ крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

Координирането на акцията беше осъществено по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша””, съгласно Договор №DIR-5113326-C-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, по дейност 3.10. на проекта.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content