Подпомагане на клековите съобщества на територията на Природен парк „Витоша“

На 03.11.2012 г. (събота) с помощта на доброволческа група „Зеленият отбор на България” бяха засадени над 1000 фиданки от клек (Pinus mugo). Залесяването се извърши в района на туристически център Алеко и в него се включиха над 70 души. Целта на акцията е опазване и възстановяване на находищата от клек на територията на парка. Дейностите по възстановяване на клекови съобщества са част от проект LIFE+08 NAT/BG/000281 „Опазване и възстановяване на 11 Натура 2000 крайречни и влажни местообитания в 10 защитени зони”, по който Дирекцията на Природния парк е партньор.

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content